class=menuclass=menuaclass=menug valign=middle align=center>class=nlinkclass=nlinkaclass=nlinkg href=?menu=algemeen&back=2>Algemeen class=menuclass=menubclass=menug valign=middle align=center>class=nlinkclass=nlinkbclass=nlinkg href=?menu=contributie&back=3>Contributie class=menuclass=menucclass=menug valign=middle align=center>class=nlinkclass=nlinkcclass=nlinkg href=?menu=evenementen&back=4>Turn evenementen class=menuzclass=menudclass=menux valign=middle align=center>class=nlinkclass=nlinkdclass=nlinkg href=?menu=les&back=5>Turn Les class=menuclass=menueclass=menug valign=middle align=center>class=nlinkclass=nlinkeclass=nlinkg href=?menu=leiding&back=6>Turn Leiding
class=menuclass=menufclass=menug valign=middle align=center>class=nlinkclass=nlinkfclass=nlinkg href=?menu=nieuws&back=7>Nieuws


Nieuws

NIEUWSBRIEFGYMNASTIEK- EN TURNVERENIGING VERBURCH JULI 2010

Begin Juli 2010 hebben wij aan alle ouders via de bij ons bekende mailadressen of woonadressen deze nieuwsbrief en een lijst met de indeling van de lessen met daarbij de namen van de kinderen  gestuurd.

Mocht u deze lijst niet hebben ontvangen stuurdan een mail naar : gymverburch01@hotmail.com.

Na vele jaren is Aly Eijgermans gestopt met het lesgeven voor turnvereniging Verburch.
Zij heeft het de laatste jaren door een gebrek aan vrijwilligers vrijwel alleenmoeten doen. We vinden het uiteraard jammer dat ze is gestopt maar respecteren haar keuze en bedanken haar voor haar inzet.
Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de gevolgen hiervan.

Door goede contacten met DOS Naaldwijk hebben we hebben twee nieuwe leidsters kunnen vinden die bereid zijn gevonden de lessen over te nemen.

Hun namen  zijn Marja van Houwelingen en Lotte Moesker.
Verderop in deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.
Marja werkt en Lotte studeert nog . Dit heeft  wel gevolgen voor de lesdagen en - tijden.
In plaats van de maandag, dinsdag en donderdag zal het komende seizoen allŽŽn nog op de MAANDAG lesgegeven worden tussen 16.00 uur en 19.00 uur.

voor de dinsdag- en donderdag leden misschien niet haalbaar is maar hopen op uw begrip dat wij momenteel geen andere keuze hebben.  Daar staat tegenover dat we het turnen naar een hoger niveau kunnen tillen door,  in samenwerking met DOS,  weer onderlinge wedstrijden te organiseren en aan de regionale (spring)wedstrijden deel te nemen.  We willen dit nieuwe seizoen vanaf 6september met een frisse start beginnen, zodat de kinderen met plezier en uitdaging kunnen blijven turnen in Poeldijk. 

Verzoek

Wij verzoeken u v——r 1 september 2010uitsluitend per e-mail (dan hebben we meteen uw goede e-mailadres)aan te geven;

 Of u akkoord gaat met de indeling zoals die wordt voorgesteld en de geboortedatum wilt controleren

Welk (ander) uur uw kind eventueel ingedeeld wil worden,

Of u eventueel opzegt voor het nieuwe seizoen.

Wat het telefoonnummer is waar u het beste op bereikbaar bent.

E-mailadres;  gymverburch01@hotmail.com

Met vriendelijke groeten
Bestuur GTV Verburch
Malou Pieters

0174-240360

Ik ben Marjavan Houwelingen en ik ben 23 jaar. Vanaf vroege leeftijd heb ik turnen als hobby.  In het verleden heb ik vele gezellige en actieve uurtjes doorgebracht bij de verenigingen DOS Monsteren  O&O in Zwijndrecht . Bijdeze laatste club heb ik op selectieniveau geturnd en heb ik op invalbasis geassisteerd bij het lesgeven. Sinds ongeveer 4 jaar turn ik, (na terug te zijn verhuisd naar het Westland), met veel plezier bij DOS Naaldwijk.  De kennis van de vele lessen die mij zijn bijgebracht en de passie en het plezier in turnen wil ik graag overbrengen aan anderen. Lenigheid, kracht, cošrdinatie en bovenal plezier en uitdaging staan bij mij hoog in het vaandel.  Graag wil ik de kinderen in Poeldijk laten zien en ervaren hoe leuk en uitdagend turnen is en hoe je door veel proberen veel kan leren.

Ik ben Lotte Moesker en ben 22 jaar. Ik studeer momenteel aan de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding (HALO).Ik doe dit met veel plezier en de dingen die ik daar leer op het gebied van sport en lesgeven kan ik mooi toepassen bij de gymlessen die ik samen met Marja  ga geven bij Verburch.
 Zelf turn ik ook al vanaf mijnvierde bij DOS Naaldwijk, dit doe ik nog steeds met veel plezier en heb hier de nodige ervaring opgedaan. Ook hier help ik bij de selectie en het extra turnuur op zaterdag ochtend.
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat het een leuk en verfrissend turnjaar gaat worden!

Welkom op de pagina's van de gymnastiek-turnafdeling van Verburch. De gymnastiek-turnvereniging is een van de weinige afdelingen van Verburch, die zijn activiteiten niet op het Sportpark uitoefent, maar in de gymzalen van enige scholen in Poeldijk.

(sedert 1 maart 2008 is dat voorlopig alleen nog de gymzaal aan De Ruijtbaan. In het schoolgebouw van de Westhof

Het bestuur van de afd. Turnen van Verburch bestaat uit:

Voorzitter:

Malou Pieters

Secretaris: 

Corine de Vreede

Penningmeester:

Soraya Boere

Secretariaatsadres:

Malou Pieters, Dwarsland 6,  2685 TH Poeldijk, tel. 0174-240360

Het bankrekeningnummer van Verburch afd. Turnen is14.22.05.737 

Ledenadministratie:

Liesbeth Moen

Technische leiding:

Marja van Houwelingen
Lotte Moesker

Activiteitencommissie:

Malou PietersAlgemeen

    Doelstelling

Onze doelstelling is aan onze doelgroepen eenmogelijkheid te bieden om gymnastiek te beoefenen. Plezier staat hierbijvoorop.

    Doelgroepen

1.  Kleuters

Het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden, diekleuters met hun lichaam hebben, staat centraal. De grondvormen van bewegenstimuleren hen om op een leuke manier nieuwe ervaringen op te doen. Klimmen enklauteren in een wandrek, springen over blokjes, van de bank op de mat, kopjeduikelen aan de lage rekstok en duikelen in de ringen. Maar ook: gooien, vangenen stuiteren met ballen, tikspellen, samen zingen en bewegen op muziek. Ditgevarieerde bewegingsaanbod komt ten goede van hun motorische ontwikkeling:evenwicht bewaren, inzicht in ruimte, afstand en snelheid.

2.  Meisjes van 6 jaar en ouder

Vanaf 6 jaar staat het werken aan de toestellen, brugongelijk, kast, evenwichtsbalk, lange mat, ringen en trampoline, centraal.Hierop worden - al passend bij het niveau en de leeftijd - bepaalde onderdelengeoefend. In de lessen wordt dit gecombineerd met spelletjes en bewegen opmuziek.

Hierdoor zullen de kinderen zich ontwikkelen op devolgende gebieden: lenigheid, kracht, souplesse, coördinatie, evenwicht enlichaamsspanning. Door het samen spelen en samen opzetten van materialen wordende kinderen ook gestimuleerd om samen te werken.

3.  Wedstrijdgroep/selectie

Deze groep kan door talent en inzet een hoger niveaubereiken dan op recreatief niveau. Hierdoor zijn de meisjes in staat om mee tedoen aan wedstrijden en uit te komen voor de vereniging.

(1-12-2009 is deze groep zodanig klein dat er niet aanwedstrijden wordt mee gedaan)

Kleding

Tot zes jaar is de kleding vrij. Vanaf groep 3 is het verenigingspakje,na overleg met de technische leiding, verplicht met witte turnschoentjes. Ditmogen geen gewone gymschoenen zijn. Het verenigingspakje is verkrijgbaar bijCor Steenland, 's-Gravenzandseweg te Naaldwijk.  
Contributie

De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door hetbestuur. Dit gebeurt bij het vaststellen van de begroting. De contributie wordtbij de aanvang van het seizoen in rekening gebracht. Binnen zes weken nadat de contributiein rekening is gebracht, moet deze zijn betaald.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijkof per e-mail te gebeuren bij het secretariaat.

Het seizoen loopt voor alle lessen van begin septembertot eind mei c.q. eind juni. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geengymles.

Contributiebedragen 

Inschrijfgeld

Ű 5,-

Contributie

Ű 85,-

 

 

 

 

Verzekering

De afdeling heeft een aansprakelijkheidsverzekering eneen ongevallenverzekering afgesloten voor de leden. Alle leden zijn bij de NKSverzekerd. De wedstrijdgroep en de meisjesgroepen zijn ook nog bij de KNGUverzekerd. Dit in verband met wedstrijdbepalingen.

Het bestuur sluit echter alle verantwoordelijkheid uitwelke niet door de verzekering wordt gedekt.

WA-verzekering

Zowel de KNGU als de NKS dekken voor een bedrag van €1.200.000,=. Heb je een particuliere aansprakelijkheidsverzekering of ben jeelders verzekerd, dan geldt de KNGU/NKS regeling slechts als het risico daarniet onder valt.

Ongevallenverzekering NKS

Volledige invaliditeit € 22.500

Overlijden € 450,= -€ 2.250,=.

Geneeskundige behandeling € 450,=.

Tandheelkundige behandeling € 125,=.

Kleding valt niet onder de verzekering. De verenigingis niet aansprakelijk voor zoekgeraakte kleding etc.

Neem geen waardevolle spullen mee naar de gymzaal ofleg ze in de gymzaal zo, dat je er een oogje op kunt houden. De verenigingdraagt geen aansprakelijkheid die verder reikt dan de verzekering dekt.

Zelf goedverzekeren blijft van belang!!
Evenementen/foto's

De volgende activiteiten wordengehouden:

-             Dagje uit: bijvoorbeeld eendagje Drievliet: Kijk bij de foto’s

-         Sinterklaasviering

-           Springwedstrijden indien georganiseerd

 FOTO’S VERBURCH

De foto's van de verschillende evenementen kunt u zien via het volgendeinternetadres;
http://www.pixum.nl/members/verburch

Je komt dan in het album van het gymkamp 2004 e.v. .

Klik vervolgens op “Verburch” in de kop van dit album en dan zie je pasde andere albums.

Je kunt het adres het beste kopiëren en in de adresbalk van het internetplakken
Maandag         16.00-17.00               kleuters    (leeftijd 3-6)

                        17.00-18.00               groep 4-5   (leeftijd7-8)

                        18.00-19.00               groep 6+     (leeftijd 8+)

Informatie:
Website: www.verburch.nl
e-mail:gymverburch01@hotmail.comVoorzitter en secretariaat
Malou Pieters
0174-240360
gymverburch01@hotmail.com

Technische leiding
Marja van Houwelingen
06-23494116
amvanhouwelingen@hotmail.com

Lotte Moesker
0174-629930
misslotje_@hotmail.com